Billink app
Billink app
Eerst zien, dan betalen!
Verbrauch Geschäft
Verbrauch Geschäft
Shopseite Aktionen Kundenservice
Altijd en overal inzicht van al je aankopen met de ‘Mijn Billink app’.

Gebruikersvoorwaarden

PDF versie: Download

Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaalmethode Achteraf betalen met Billink uit te
voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaalmethode verklaart u akkoord te gaan met deze
Consument- en Gebruiksvoorwaarden van Billink B.V.

Consumentvoorwaarden: Dit document, welke de voorwaarden van Achteraf Betalen regelen in het
kader van de overeenkomst tussen u en de Leverancier.

Billink: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billink B.V.,
gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 24474894.

Leverancier: De natuurlijke- of rechtspersoon welke middels een online webwinkel haar
diensten en/of goederen aanbiedt en voor betaling van deze diensten de
optie “achteraf betalen op factuur via Billink” aanbiedt.

U: De natuurlijke- of rechtspersoon welke goederen en/of diensten afneemt
van de leverancier en hiervoor de betaaloptie “achteraf betalen op factuur
via Billink” gebruikt.

Artikel 1 – Voorwaarden gebruik Billink

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt
van de optie “Achteraf betalen op factuur via Billink” of ieder daaraan gelijk te stellen
betaalmethode van Billink. Bij het gebruiken van deze betaalmethode gaat u expliciet akkoord met
de gelding van deze voorwaarden;
1.2 Uw factuur- en bezorgadres bevinden zich in Nederland en is niet enkel een postbusadres. Indien
van een pakketafhaalpunt gebruik wordt gemaakt, aanvaardt Billink noch Leverancier enige
aansprakelijkheid voor de afhandeling door het pakketafhaalpunt na of op het moment van
bezorging;
1.3 Bij het gebruik van deze betaalmethode verklaart u dat u geen surseance van betaling aangevraagd
heeft, u niet failliet bent verklaard, u niet onder bewind of curatele staat, dan wel in ieder geval
niet onbekwaam of onbevoegd bent om een overeenkomst met de Leverancier of Billink aan te
gaan;
1.4 Bij het gebruik van deze betaalmethode verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent, dan wel 16 en het
gebruikelijk voor u is om zodanige aankopen zelfstandig doet, dan wel toestemming van uw
ouder(s) of voogd(en) heeft voor uw aankoop;
1.5 Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken
van de betaalmethode Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online
te toetsen zodat Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is;
1.6 U bent verplicht Billink te voorzien van de juiste gegevens bij uw aanvraag en bent aansprakelijk
voor de vergoeding van enige schade – op grond van onrechtmatige daad, vertragingsschade of
anderzijds – voortkomende uit de onjuist aangeleverde gegevens welke Billink of Leverancier
ondervinden, waaronder het opgeven van een juiste naam of leeftijd is inbegrepen

Artikel 2 – Acceptatie

2.1 Bij het doen van uw bestelling bij Leverancier met gebruik van de betaalmethode van Billink
ontstaat pas een overeenkomst zodra Billink uw aanvraag heeft goedgekeurd, al dan niet
voorwaardelijk;
2.2 Billink behoudt zich het recht voor uw toegang tot de betaalmethode van Billink te weigeren,
eventueel zonder opgave van redenen;
2.3 Billink zet zich in om u zo spoedig mogelijk te informeren of uw verzoek tot toegang tot de
betaalmethode van Billink is goedgekeurd;
2.4 Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door een
kredietwaardigheidstoets. Billink behoudt zich het recht voor om – ongeacht de uitkomst van deze
toets – uw aanvraag goed te keuren of te weigeren;
2.5 Billink behoudt zich het recht voor om na aanvankelijke (voorwaardelijke) acceptatie uw aanvraag
alsnog binnen een redelijke termijn – één en ander ter het exclusieve oordeel van Billink – te
weigeren.

Artikel 3 – Wijze van betalen

3.1 U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking,
iDeal-betaling of een reguliere overboeking via uw bank;
3.2 Billink is door de leverancier volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder
inbegrepen:
– Het inschakelen van eventuele derden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, een
incassobureau, advocaat of deurwaarder;
– Het in rekening brengen van rente en kosten voortvloeiende uit het uitblijven van volledige
voldoening van de factuur.

Artikel 4 – Kosten betaalopdracht

4.1 Eventuele (bancaire) (verwerkings)kosten – of welke kosten dan ook welke voortvloeien uit het
doen van uw betaling aan Billink – zijn voor uw eigen rekening.

Artikel 5 – Betaaltermijn

5.1 Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Binnen 14 dagen na factuurdatum moet het
verschuldigde bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de
eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink
is hierbij te allen tijde leidend voor het bepalen van het moment van voldoening van de vordering.
5.2 Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn zoals
vermeld op de factuur is hierbij leidend, tenzij sprake is van een evidente taal- of schrijffout.
5.3 Een door Billink gegeven uitstel op uw betalingsverplichting verplicht Billink nimmer tot toekomstig
uitstel, noch stuit dit uitstel enige rentetermijnen of beperkt het Billink in haar recht om
compensatie voor vermogensschade te vorderen op een later moment. Billink is niet gehouden
verder gehoor te geven aan een uitstel indien deze op basis van foutieve informatie is gegeven.

Artikel 6 – Adreswijziging

6.1 U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail
wijziging. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn
op het laatst bij Billink bekende adres. Een verhuizing of onbereikbaarheid via een e-mailadres
ontslaat u niet van uw betalingsverplichting van de factuur, noch van enige verhoging met
eventuele rente en kosten;
6.2 Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit kan per e-mail op [email protected] of
middels een door Billink ter beschikking gesteld webformulier;
6.3 Billink is voor haar communicatie afhankelijk van de juistheid van uw gegevens. De niet ontvangst
van correspondentie van Billink vanwege foutief door u ingevoerde gegevens komt voor uw eigen
rekening en risico.
6.4 Billink raadt u aan om het e-maildomein @billink.nl in uw lijst van veilige afzenders te plaatsten,
ter voorkoming van SPAM-filtering.

Artikel 7 – Betalingsverzuim

7.1 Indien u niet binnen de in artikel 5 genoemde fatale termijn betaalt is het verschuldigde bedrag
direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim;
7.2 Billink zal u in uw verzuim aanmanen via het door u opgegeven e-mailadres en/of postadres middels
ingebrekestelling, herinnering en/of aanmaning. Billink is vrij in haar keuze welk door u verschafte
communicatiekanaal wordt ingezet voor correspondentie, doch zal in beginsel zo veel als mogelijk
middels e-mail corresponderen.
7.3 Billink is gerechtigd om de vordering te vermeerderen met alle zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de niet betaling, waaronder begrepen de kosten van
advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, (handels)informatiebureau en
incassobureau. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt het volgende:
a) Indien u niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, worden buitengerechtelijke
incassokosten na het verlopen van de termijn zoals gesteld in de ingebrekestelling in rekening
gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd
in lid 6 van artikel 6:96 BW, met een minimum van € 40,00;
b) Indien u handelt in de hoedanigheid van de uitoefening van een bedrijf of beroep, wordt
aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde
hoofdsom, met een minimum van € 75,00. Conform artikel 6:96 lid 4 is hiervoor geen nadere
ingebrekestelling noodzakelijk;
7.4 Billink is na voornoemde ingebrekestelling gerechtigd, doch nimmer verplicht, om – in plaats van
het volledige in artikel 7.3. genoemde bedrag – een gedeeltelijk bedrag aan buitengerechtelijke
incassokosten van u te vorderen als zijnde sommatiekosten, zonder dat de inschakeling van een
derde – zoals een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder – hiervoor noodzakelijk is. Dit laat
het recht van Billink onverlet om op een latere termijn het volledige bedrag aan buitengerechtelijke
incassokosten te vorderen;
7.5 Vanaf de datum dat u in verzuim verkeert, is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening bij u te
brengen (hoogte in 2018: 2%). U bent verplicht deze rente te betalen, indien en voor zover Billink
of haar rechtsopvolger deze van u vordert;
7.6 Billink is gerechtigd om – naast buitengerechtelijke incassokosten – alle overige redelijke kosten die
als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek voor vergoeding in aanmerking
komen, van u te vorderen. Het niet vorderen van deze kosten in een bepaald stadium laat de
rechten van Billink onverlet om deze op een later moment alsnog te vorderen.
7.7 Indien u woonachtig bent in België en/of op uw bestelling Belgisch recht van toepassing is, geldt
het hiernavolgende in het kader van uw betalingsverzuim: De niet betaling van de factuur op de
vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en
zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve
kost à € 7,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken
aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering
eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 20% met
een minimum van 10€ alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het
bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan
deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen
worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de
hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen
betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Artikel 8 – Behandeling persoonsgegevens en toetsing

8.1 Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk
wordt behandeld en enkel wordt medegedeeld aan de partijen waarvoor de gegevens bestemd zijn
of Billink ondersteunen bij de uitvoering van de overeenkomst of het verwezenlijken van haar
doelstellingen. Billink hanteert een Cookie Policy en een Privacy Statement. Deze documenten vindt
u terug op de website van Billink.
8.2 De Privacy Statement van Billink noteert de exacte verwerkingen en doeleinden welke Billink
uitvoert met uw persoonsgegevens. De gegevens welke u verstrekt aan Billink worden in ieder
geval gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag tot de Billink betaalmethode, ter voorkoming
en bestrijding van fraude, voor statistische analyse, voor direct marketingdoeleinden door het
tonen van advertenties van bij Billink aangesloten Leveranciers en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Billink zal uw persoonsgegevens enkel voor direct marketingdoeleinden
aanwenden indien daarvoor de juiste expliciete instemming van u is verkregen, dan wel sprake is
van een gerechtvaardigd belang exceptie.
8.3 In verband met haar acceptatiebeleid zal Billink een gegevens- en een kredietwaardigheidtoets uit
voeren. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte
gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Billink en de door haar geraadpleegde
databanken van haar partners, opdat deze databanken accurate (krediet)informatie weerspiegelen.
8.4 Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige
financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit
de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst wel of niet nakomt, wordt dit gegeven
door Billink in haar relatiebestand en de door haar geraadpleegde databanken van haar partners
geregistreerd ter – in het geval van wanbetaling – beperking van verdere financiële risico’s voor
Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidstoetsing, dan wel – in het
geval van tijdige betaling – hogere kredietwaardering. Dit is noodzakelijk voor de financiële
afhandeling van de door u geplaatste en toekomstig te plaatsen bestellingen.
8.5 Billink kan voor haar gegevenstoetsing gebruik maken van diensten en data van het aan haar
gelieerde Centraal Invorderings Bureau B.V. en de overige door haar aangeduide (sub)verwerkers.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Billink kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren
over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Billink
kenbaar maken. Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Op Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar of haar
werknemers opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die
op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen. Billink is nimmer aansprakelijk
voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving of ieder andere schade welke als indirecte
schade dient te worden aangemerkt;
9.2 Indien Billink, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de
schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot
het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan wel tot het bedrag dat haar
verzekeraar in het individuele geval uitkeert.

Artikel 10 – Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

10.1 Op elke overeenkomst tussen u en Billink is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijke in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft, tenzij enig
dwingendrechtelijke bepaling uit internationaal burgerlijk procesrecht hieraan in de weg staat.
10.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet nadrukkelijk
een andere rechter als bevoegd aanwijst.
10.3 Het niet strikt afdwingen van de nakoming van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst
laat de gelding van de overeenkomst onverlet en kan Billink nimmer worden tegengeworpen indien
zij op een later moment of in een ander geval alsnog nakoming van de bepalingen van deze
overeenkomst vordert van u of zich beroept op haar toekomende rechten.
10.4 Mochten één of meer van de bepaling in dit document nietig, vernietigbaar of anderzijds niet
afdwingbaar blijken, laat dit de gelding van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

  • webshop keurmerk officeel partner