Billink app
Billink app
Eerst zien, dan betalen!
Consument Zakelijk
Consument Zakelijk
Winkelstraat Acties Klantenservice
Altijd en overal inzicht van al je aankopen met de ‘Mijn Billink app’.

Consument- en Gebruiksvoorwaarden van Billink B.V.

PDF versie: Download

Wanneer je een product koopt (aankoop, order) bij een webshop, maak je afspraken met zowel de webshop als met Billink.

De webshop waar je hebt besteld heeft Billink B.V. in staat gesteld om de betaalmethode “achteraf betalen op factuur via Billink” uit te voeren. Wanneer je gebruik maakt van deze betaalmethode geef je aan dat je akkoord bent met de voorwaarden uit dit document.

In dit document vertellen wij alles over de afspraken die jij hebt gemaakt met Billink over het terugbetalen van de aankoop en welke rechten je hebt wanneer er iets niet goed gaat.

1 – Voorwaarden gebruik Billink

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling waarbij gebruik wordt gemaakt van de optie “achteraf betalen via Billink”. Bij het gebruiken van deze betaaloptie ga je akkoord met de gelding van deze voorwaarden en – indien van toepassing – de algemene voorwaarden van de Webshop;

1.2 Jouw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbusadres, pakket-afhaalpunt of daar aan gelijk te stellen adres zijn;

1.3 Bij het gebruik van deze betaalmethode verklaar je dat u geen surseance van betaling aangevraagd heeft en dat je  niet failliet bent verklaard, of op korte termijn failliet verklaard verwacht te worden;

1.4 Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaar je dat je niet bent toegelaten tot het traject of de bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

1.5 Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaar je dat je niet onder beschermingsbewind of curatele bent gesteld of in een daaraan gelijk te stellen situatie verkeert;

1.6 Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent, dan wel dat je toestemming hebt van je ouder/voogd om een aankoop te doen bij de webshop;

1.7 Door het verstrekken van jouw (persoons)gegevens om gebruik te maken van de betaalmethode Billink, geeft je toestemming om je gegevens te verwerken en al online te toetsen zodat Billink jou meteen kan laten weten of de aankoop kan afrekenen met Billink;

1.8 Je bent verplicht Billink te voorzien van de juiste gegevens bij jouw aankoop en je bent aansprakelijk voor de vergoeding van enige schade voortkomende uit de onjuist aangeleverde gegevens aan Billink of aan de webshop waar je je bestelling hebt geplaatst.

2 – Beoordeling en acceptatie van jouw aanvraag

2.1 Billink behoudt zich het recht voor jouw keuze voor de betaalmethode Billink te weigeren, zonder opgave van redenen. Billink kan nimmer verplicht worden om haar dienstverlening aan jou open te stellen;

2.2 Je krijgt zo spoedig mogelijk online te zien of je bij de webshop kunt betalen met Billink. Dit duurt maximaal 5 seconden.

2.3 Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt bepaald door een kredietwaardigheidstoets en gegevensvalidatie. Billink heeft altijd het recht om je bestelling bij de webshop goed te keuren of te weigeren op grond van voor Billink moverende redenen;

2.4 Billink heeft het recht om na aanvankelijke acceptatie je aanvraag alsnog binnen 14 dagen, dan wel een op de omstandigheden toegespitste redelijke termijn, te weigeren.

3 – Hoe moet je betalen

3.1 Je ontvangt van Billink de factuur voor de aankoop bij de webshop. Je kunt deze alleen betalen via een online overboeking (internet bankieren of iDeal) of een reguliere overboeking via jouw eigen bank. Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betaling. Het ontbreken van toegang tot een betaalmethode is nooit een excuus om niet (op tijd) te betalen;

3.2 Billink is door de webshop volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder valt ook:

–    Het inschakelen van eventuele derden, bijvoorbeeld: een incassobureau, advocaat of deurwaarder;

–    Het in rekening brengen van kosten voortvloeiende uit het uitblijven van (volledige) betaling van de factuur;

–    Alle overige handelingen die komen kijken bij het versturen en administreren van facturen, aanmaningen en betalingen.

3.3 Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor jouw eigen rekening als gebruiker van de achteraf betaalmethode van Billink.

4 – De betaaltermijn

4.1 Je hebt met Billink een betalingstermijn van 14 dagen afgesproken. Uiterlijk 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van je bank. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is altijd leidend voor het bepalen van het moment van betaling van de rekening;

4.2 Op jouw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de factuur is hierbij leidend, tenzij sprake is van een duidelijke verschrijving.

5 – Wijzigen van gegevens

5.1 Je bent verplicht om Billink op de hoogte te stellen van adreswijzigingen en/of e-mail wijzigingen. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende adres en blijft je aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer dit saldo tussentijds verhoogd is met eventuele kosten;

5.2 Adreswijzigingen of correcties op onjuiste gegevens kan je doorgeven aan de klantenservice. Dit kan per e-mail op [email protected];

5.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist kunnen ontvangen van de berichten van Billink. SPAM-filters, post- en nummerblokkades of andere situaties waardoor de berichten van Billink niet bij jouw aankomen, zijn voor eigen risico.

6 – Als je niet of te laat betaald

6.1 Indien je niet in de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim;

6.2 Vanaf de datum dat u in betalingsverzuim verkeert, is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen;

7 – Privacy

7.1 Billink respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld volgens het Privacy Statement van Billink. De hoofdpunten van dit Privacy Statement zijn:

–    Billink gebruikt jouw gegevens om te checken of je bestaat (verificatie);

–    Billink gebruikt jouw gegevens om te bepalen of je geaccepteerd kan worden voor achteraf betalen met Billink;

–    Billink gebruikt jouw gegevens om de verificatie-database van haarzelf aan te vullen en bij te stellen.

–    Billink gebruikt jouw gegevens om de overeenkomst uit te voeren, zowel de overeenkomst tussen jou en de webshop, jou en Billink, als Billink en de webshop;

–    Billink gebruikt jouw gegevens – in het geval van wanbetaling en/of fraude – om vergoeding van geleden schade van jou te vorderen, zowel zelfstandig als via een derde partij;

7.2 Billink kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je te informeren over voor jou relevante producten en diensten via direct marketing. Als je dit niet wilt, kun je dit aan Billink kenbaar maken via [email protected] of de “uitschrijven” knop in e-mails;

7.3 De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Billink is niet verantwoordelijk voor enige schendingen van de AVG door de webshop.

8 – Aansprakelijkheid van Billink

8.1 Billink is slechts aansprakelijk voor directe schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van de wet voor haar rekening komen. Billink is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, winst- of omzetderving of indirecte schade van welke aard of omvang dan ook;

8.2 Indien Billink, om welke reden dan ook, verplicht is om  enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de bestelling waar het om gaat, dan wel tot het bedrag dat de verzekering uitkeert inzake het schadegeval.

9 – Welk recht is van toepassing?

9.1 Op elke overeenkomst tussen jou en Billink is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij een de wetgeving en/of omgevingsfactoren zoals jouw woonplaats, een andere kanton als bevoegd aanwijst;

  • webshop keurmerk officeel partner