Billink app
Billink app
Eerst zien, dan betalen!
Consument Zakelijk
Consument Zakelijk
Winkelstraat Acties Klantenservice
Altijd en overal inzicht van al je aankopen met de ‘Mijn Billink app’.

Privacy Statement Billink

PDF versie: Download

Bedankt voor uw keuze voor Billink Achteraf Betalen!

Billink gebruikt uw persoonlijke informatie om u de best mogelijke betalingservaring te geven voor uw
internet-aankopen. Uw persoonsgegevens worden op een zodanige manier gebruikt dat de veiligheid en
integriteit van uw informatie wordt gegarandeerd en uw recht op privacy zo veel als mogelijk wordt
gerespecteerd.

Dit Privacy Statement heeft tot doel om u te informeren over de volgende onderwerpen:
1. Wie is Billink?
2. Welke partijen voorzien Billink van uw persoonsgegevens?
3. Welke persoonsgegevens verwerkt Billink?
4. Voor welke doeleinden verwerkt Billink uw informatie?
5. Welke subverwerkers verwerken uw persoonsgegevens voor Billink?
6. Hoe lang bewaart Billink uw persoonsgegevens?
7. Hoe beschermt Billink uw persoonsgegevens?
8. Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens?
9. Waar kunt u terecht voor vragen, klachten en meldingen?
10. Wijzigingen van dit Privacy Statement

1. Wie is Billink?
Billink B.V. (verder: ‘Billink’) is een aanbieder van achteraf betalen. Wij houden ons bezig met het aanbieden
van deze betaalmethode aan ondernemingen die een webshop voeren en graag op een veilige manier
achteraf betalen aan hun klanten willen aanbieden.

Overzicht bedrijfsgegevens
Billink B.V.
Adres: Gentseweg 7
Postcode: 2803 PC
Plaats: Gouda
Telefoonnummer: 010-4141473
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 24474894

2. Welke partijen voorzien Billink van uw persoonsgegevens?
Billink kan op verschillende wijzen de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. Hieronder volgt een
overzicht:

• De eerste wijze waarop Billink uw persoonsgegevens kan verkrijgen, is van de webshops waarbij u
gebruik heeft gemaakt van de optie om achteraf te betalen met Billink. De ondernemingen die
afnemer zijn van onze achteraf betaalmethode hebben allen Verwerkersovereenkomsten met ons
gesloten, waarin de regels worden bepaald over de verwerking van uw persoonsgegevens en
deze regels streng worden bewaakt;

• De tweede wijze waarop Billink persoonsgegevens over u kan ontvangen, is via onze partners.
Hieronder dienen handelsinformatiebureaus, datavalidatie-kantoren, incassobureaus en
deurwaarders te worden verstaan. Daarnaast worden tevens publiekelijk toegankelijke bronnen,
zoals het curatele-, bewind- en insolventieregister, geraadpleegd voor het valideren van uw
informatie en of u bijvoorbeeld failliet bent verklaard, onder bewind of onder curatele staat.
Gegeven de aard van de dienstverlening van Billink, kan Billink voornoemde partijen gebruiken om
te bepalen of u gebruik kunt maken van de achteraf betaaldienst. Indien wordt bepaald dat u dit
niet kunt, wordt u door de webshop aangeboden om een andere betaaloptie te kiezen.

• De derde wijze waarop Billink uw persoonsgegevens kan ontvangen is middels uw bezoek aan de
website van Billink en het openen van aan u gerichte e-mails. Op de website wordt gebruik
gemaakt van cookies, welke cookies informatie kunnen verzamelen over uw surf-gedrag. Onder
de AVG zijn de gegevens welke deze cookies verzamelen tevens persoonsgegevens. Meer
informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookie Policy.
Indien uw persoonsgegevens op een andere wijze zijn verkregen dan hierboven genoteerd, gelden
onverkort de beperkingen ten aanzien van het gebruik van deze persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit
Privacy Statement. Billink zal uw persoonsgegevens zo zorgvuldig als mogelijk gebruiken en bewaren,
ongeacht de bron.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Billink?
Billink maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn de
gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres en
leeftijd. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit.
Billink verzamelt de hiernavolgende (persoons)gegevens van u:
• Naam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adres, woonplaats, land
• (Mobiele) telefoonnummer(s)
• E-mailadres(sen)
• Bankrekeningnummer
• Factuurgegevens
• Geleverde diensten/goederen betreffende de aankoop via de Billink betaalmethode
• Status van de betaling van vordering van de Billink betaalmethode
• Het gebruikte IP-adres bij uw aankoop en met Billink gevoerde correspondentie
Indien dit voor bewijsvoering in of buiten rechte noodzakelijk is, kan ook de door u gevoerde
correspondentie met onze opdrachtgevers en/of aan onze opdrachtgevers gelieerde derden worden
verzameld en de daarin vervatte persoonsgegevens worden verwerkt.
Bij uw bezoek aan onze websites wordt tevens apparaat-informatie, zoals de taal- en browserinstellingen,
tijdzone, besturingssysteem, platform en schermresolutie, verzameld. Dit zijn anonieme gegevens die niet
worden gekoppeld aan (andere) persoonsgegevens.
Het kan ook voorkomen dat u vrijwillig aan ons gegevens afstaat, bijvoorbeeld over uw financiële situatie,
teneinde een op maat gemaakte betalingsregeling met ons af te spreken.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw informatie?
Billink gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om de hierna genoemde doelen te realiseren. Per doel
noteren wij tevens de gerechtvaardigde grondslag voor de verwerking.

Schermafbeelding 2022 09 28 151436 | Achteraf Betalen | Billink
Schermafbeelding 2022 09 28 151559 | Achteraf Betalen | Billink

5. Welke subverwerkers verwerken uw persoonsgegevens voor Billink?
Uw persoonsgegevens kunnen door Billink aan de hieronder genoemde partijen worden verstrekt in het
kader van de hierna genoemde belangen:

In het geval dat informatie van een (potentiële) consument en/of woonadres dient te worden gevalideerd
ten einde te bepalen of gebruik gemaakt kan worden van de betaaldienst van Billink:
• Experian Nederland B.V.
• Communicatie Data Diensten Nederland B.V.
• EDM B.V.

Omdat Billink het betaalrisico van de webshop overneemt wanneer gebruik wordt gemaakt van de Billink
achteraf betaalmethode, is het voor Billink van belang om te verifiëren of u bestaat, of de door u
opgegeven adresgegevens kloppend zijn en of u in staat geacht wordt om de door u beoogde
betalingsverplichting jegens Billink na te komen.

De volgende gegevens worden gedeeld met deze partijen: voornaam, initialen, achternaam,
geboortedatum, geslacht, adres, email, telefoonnummer.

In het geval dat Billink dient te achterhalen of (potentiële) consument als subject betrokken is bij een
faillissement, onder curatele stelling, surseance van betaling, onderbewindstelling of onderhevig is aan de
toepassing van de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen:
• Rechtspraak.nl (Nederlands Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Ten einde te kunnen bepalen of wij de achteraf betaaldienst aan u mogen leveren, dienen wij uw
solvabiliteit en handelsbekwaamheid te verifiëren in het bewind-, curatele- en insolventieregister.
De volgende gegevens worden gedeeld met deze partij: achternaam, geboortedatum, adres.

In het geval van (buiten)gerechtelijke incasso:
• coeo Incasso
• EDR Credit Services
• Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V.
• Deurwaarderskantoor Van Lith B.V.
• Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders B.V.

Teneinde het (buiten)gerechtelijke traject zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden
alle in deze Privacy Statement genoemde persoonsgegevens met voornoemde partijen gedeeld,
afhankelijk van de fase van de incassoprocedure en de gekozen deurwaarder. Op deze wijze heeft het
incassobureau en/of de gerechtsdeurwaarder alle informatie welke nodig is om zorgvuldig te werk te
kunnen gaan.

En in het geval Billink besluit om vorderingen welke zij middels cessie in eigendom heeft verkregen, op onze
beurt cederen aan derde partijen:
• Billink Financial Solutions B.V.
• Direct Pay Services B.V.

Omdat voornoemde partijen juridisch en economisch eigenaar worden van de vorderingen van Billink,
worden alle in deze Privacy Statement genoemde persoonsgegevens met deze partijen gedeeld.
Tenslotte kan Billink uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van (fiscaal)
wettelijke bepalingen of opdracht van een overheidsinstantie verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als
gevolg van de uitkomst of bewijsvoering in een rechtszaak, indien de bedrijfsstructuur verandert vanwege
een fusie, splitsing of overname en/of in het geval dat Billink dat gerechtvaardigd en noodzakelijk acht ter
bescherming van onze eigen rechten, waarbij uw rechten op een zo objectief mogelijke wijze zijn
afgewogen.

6. Hoe lang bewaart Billink uw persoonsgegevens?

Billink bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens
u en de webshop na te komen, gerechtvaardigde belangen te dienen en in overeenstemming te handelen
met wettelijke bewaartermijnen. Wanneer Billink uw gegevens langer bewaart dan strikt noodzakelijk is
voor naleving van de overeenkomst of onze rechtvaardigde belangen, doen we dat enkel zolang wettelijk is
voorgeschreven voor het betreffende doel zoals weergegeven in bovenstaand overzicht.

In beginsel bewaren wij uw gegevens inzake reeds betaalde facturen voor een periode van vijf jaren, zijnde
de verjaringstermijn voor geldvorderingen, waaronder onverschuldigde betalingen. Voor niet-betaalde
facturen zullen uw persoonsgegevens bewaard worden voor zo lang als de vordering voldaan of
gecrediteerd is, vermeerderd met de voornoemde termijn van vijf jaren.

Billink bewaart tevens uw gegevens in het kader van de wettelijke fiscale-bewaarplicht voor een periode
van zeven jaren, doch beperkt de bewaarde gegevens tot enkel de gegevens welke strikt noodzakelijk zijn
om aan deze bewaarplicht te voldoen.

7. Hoe beschermt Billink uw persoonsgegevens?

Billink neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-)gegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door onbevoegde derden.
Uw gegevens worden dan ook te allen tijde naar beste vermogen beschermd en vertrouwelijk behandeld.
Billink maakt voor haar digitale verwerkingen gebruik van https-verbindingen, voorzien van SSH en/of SSL
certificaten.

Persoonsgegevens worden opgeslagen in databases welke zich bevinden op servers in een datacenter.
Dit datacenter is tegen fysieke toegang beschermd door middel van strenge toegangscontrole. Digitaal
zijn de databases beveiligd met een wachtwoord, de servers zijn ook beveiligd en enkel toegankelijk met
inlog-gegevens voor de database. Onze klanten hebben enkel rechten de gegevens in te zien welke
betrekking hebben op de webshops van de betreffende klant. Medewerkers kunnen enkel de gegevens
inzien welke noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

8. Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw
persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert dat u – ten aanzien van de verwerking van
uw persoonsgegevens – de volgende rechten geniet:

Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens in een overdraagbaar formaat van ons te
krijgen. Billink ambieert om u middels PDF (Portable Document Format) te informeren, een standaard
bestandsformaat van Adobe Systems.

Het recht op verwijdering/vergetelheid: Ook wel het recht om ‘vergeten te worden’. U hebt het recht om te
verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor
het doel waarvoor ze zijn verzameld of een daaraan gelieerd wettelijk doel.

Het recht op inzage: U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Billink van u heeft. Dit
overzicht zal u kosteloos worden verstrekt, tenzij dit een onevenredige inspanning van Billink vergt.

Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
U heeft het recht om foutieve en/of incomplete informatie over uzelf te laten corrigeren.
Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken dan door
Billink verwerkt wordt.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Dit houdt het recht in op een
menselijke blik bij besluiten over uw persoonsgegevens. Indien u meent dat een beslissing welke is
genomen n.a.v. een geautomatiseerd proces anders kan luiden indien deze handmatig wordt behandeld,
kunt u daartoe een verzoek/bezwaar bij Billink indienen.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: U heeft het recht om bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Billink beoordeelt binnen vier weken na ontvangst of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet
gerechtvaardigd is dan beëindigt Billink terstond de verwerking. In het geval dat wij niet aan uw verzoek
kunnen voldoen, zullen we de gegevens die we moeten bewaren, blokkeren voor ieder ander gebruik dan
om de relevante (wettelijke) verplichtingen na te komen.

LET OP!
1) Zonder een identificatiemiddel – zoals een kopie van uw paspoort of identiteitskaart – waarmee Billink uw
identiteit ondubbelzinnig kan vaststellen, is het mogelijk dat Billink uw verzoek ten aanzien van de inroeping van
bovengenoemde rechten niet kan inwilligen of inhoudelijk kan beantwoorden, daar wij niet kunnen vaststellen
of de juiste betrokkene deze rechtmatig doet. Uw identificatiemiddel zal niet langer worden bewaard dan
noodzakelijk om uw aanspraak te beoordelen, behoudens uw toestemming om deze voor een langere termijn
te bewaren voor door partijen gezamenlijk vastgestelde doelen.

2) Omdat Billink voor de bij haar aangesloten webshops een (aanzienlijk) deel van de facturatie van vorderingen
verzorgt, hebben we bepaalde (wettelijke) verplichtingen en kernactiviteiten die ons verhinderen dat we bepaalde
persoonsgegevens meteen verwijderen, de verwerkingen beperken of aanvullen met informatie welke wij niet mogen
verwerken, een en ander in overeenstemming met artikel 41 lid 1 sub j uitvoeringswet AVG.

9. Waar kunt u terecht voor vragen en meldingen?

Voor eventuele vragen over dit Privacy Statement kunt u mailen naar [email protected], onder vermelding
van het onderwerp Vraag inzake Verwerking Persoonsgegevens. Alternatief kunt u ons een brief zenden
met gebruik van de bovenaan dit statement genoemde adresgegevens, ter attentie van de
Afdeling Persoonsgegevens. Een verzoek om inzage of bij het inroepen van één of meerdere van de
hierboven genoemde rechten, dient altijd te geschieden onder het bijsluiten van een kopie van een geldig
legitimatiebewijs.

Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, in het geval van een inzage verzoek een zo
volledig als mogelijk overzicht verstrekt van uw persoonsgegevens zoals Billink en haar
subverwerkers deze verwerken. Indien Billink voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt,
mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Billink hoeft hieraan niet te voldoen indien dit
onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Voor klachten over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met
[email protected]. Wij verzoeken u ons in dat kader te voorzien van voldoende referenties om uw klacht in
goede orde behandelen, zoals uw dossiernummer en de naam van de betreffendeopdrachtgever. Indien u
niet tevreden bent met de – middels onze interne klachtprocedure – geboden oplossing, heeft u ook de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

10.Wijzigingen in dit Privacy Statement

Billink behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld
vanwege nieuwe ontwikkelingen, opinies van de Autoriteit Persoonsgegevens of vernieuwingen in de
dienstverlening. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen
wanneer u vaker gebruik maakt van de dienstverlening van Billink.

  • webwink
  • webshop keurmerk officeel partner